Datenschutzerklärung

My services for you respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geĂŻmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.


Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.


Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet- geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.


De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Artikel 1 - Wettelijke bepalingen


  1. Website (hierna ook “de website”): Slakkenwonder


  1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): My services for you, gevestigd te Bivak 1, 8333DD steenwijk , kvk-nummer: 81940173.


Artikel 2 - Toegang tot de website


De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.


Artikel 3 - De content van de website


Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.


Artikel 4 - Het beheer van de website


Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:


de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website

alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren


Artikel 5 - Verantwoordelijkheden


De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy


De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.


Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.


Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens


Uw gegevens worden verzameld door My services for you en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geĂŻdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geĂŻdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.


De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.


Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens


Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@slakkenwonder.nl.


Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.


Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens


In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.


Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.


Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen


U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@slakkenwonder.nl.


Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke

1.

2.

3.


levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.


Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens


De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 - Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van

uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
  • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

  • Facebook (tracking cookie)
  • Google Adwords (tracking cookie)

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geĂŻnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon- tv-en-post/cookies#faqArtikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten


Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 13 - Toepasselijk recht


Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact


Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: sebastiaan , info@slakkenwonder.nl, 0031621384417.


Artikel 15 - Toeschrijving

Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer

GDPR

Als u inwoner bent van de EER, hebt u het recht op toegang tot de Persoonlijke Informatie die wij over u bewaren, om deze over te dragen naar een nieuwe dienst, en om te vragen dat uw Persoonlijke Informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of gewist. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens. [OF VOEG ALTERNATIEVE INSTRUCTIES IN VOOR HET VERZENDEN VAN VERZOEKEN OM TOEGANG, VERWIJDERING, CORRECTIE EN OVERDRAAGBAARHEID].

Uw Persoonsgegevens worden in eerste instantie verwerkt in Ierland en worden vervolgens buiten Europa gebracht voor opslag en verdere verwerking, waaronder naar Canada en de Verenigde Staten. Voor meer informatie over hoe gegevensoverdrachten voldoen aan de GDPR, zie Shopify's GDPR Whitepaper: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.

[NEEM HET VOLGENDE GEDEELTE OP ALS UW BEDRIJF ONDERWORPEN IS AAN DE CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT]

 

CCPA

Als u inwoner bent van Californië, hebt u het recht op toegang tot de Persoonlijke Informatie die wij over u bewaren (ook bekend als het 'Recht op Kennisname'), om deze over te dragen aan een nieuwe dienst, en om te vragen dat uw Persoonlijke Informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of gewist. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens. [OF VOEG ALTERNATIEVE INSTRUCTIES IN VOOR HET VERZENDEN VAN VERZOEKEN OM TOEGANG, VERWIJDERING, CORRECTIE EN OVERDRAAGBAARHEID]. Als u een gevolmachtigde agent wilt aanwijzen om deze verzoeken namens u in te dienen, neem dan contact met ons op via bovenstaand adres.

Cookies
: https://www.shopify.com/legal/cookies ]

Cookies die nodig zijn voor de werking van de winkel

Naam Functie Duur
_ab Wordt gebruikt in verband met toegang tot admin 2y
_secure_session_id  Wordt gebruikt in verband met navigatie door de winkel 24h
_shopify_country Wordt gebruikt in verband met de kassa. session
_shopify_m Wordt gebruikt voor het beheren van de privacy-instellingen van klanten. 1y
_shopify_tm Used for managing customer privacy settings.Wordt gebruikt voor het beheren van de privacy-instellingen van de klant. 30min
_shopify_tw Wordt gebruikt voor het beheren van de privacy-instellingen van de klant. 2w
_storefront_u Wordt gebruikt om het bijwerken van klantgegevens te vergemakkelijken. 1min
_tracking_consent Voor het bijhouden van voorkeuren. 1y
c Gebruikt in verband met afrekenen. 1y
cart Wordt gebruikt in verband met winkelwagen. 2w
cart_currency Wordt gebruikt in verband met winkelwagen 2w
cart_sig Wordt gebruikt in verband met afrekenen. 2w
cart_ts Wordt gebruikt in verband met afrekenen. 2w
cart_ver Wordt gebruikt in verband met winkelwagen. 2w
checkout Wordt gebruikt in verband met afrekenen. 4w
checkout_token Wordt gebruikt in verband met afrekenen. 1y
dynamic_checkout_shown_on_cart Wordt gebruikt in verband met afrekenen. 30min
hide_shopify_pay_for_checkout Gebruikt in verband met uitchecken. session
keep_alive Wordt gebruikt in verband met koperlokalisatie. 2w
master_device_id Gebruikt in verband met merchant login. 2y
previous_step Wordt gebruikt in combinatie met uitchecken. 1y
remember_me Wordt gebruikt in verband met uitchecken. 1y
secure_customer_sig Wordt gebruikt in verband met klant login.. 20y
shopify_pay Wordt gebruikt in verband met afrekenen. 1y
shopify_pay_redirect Wordt gebruikt in verband met afrekenen. 30 minuten, 3w of 1j
afhankelijk van de waarde
storefront_digest Gebruikt in verband met klanten login. 2y
tracked_start_checkout Wordt gebruikt in verband met uitchecken 1y
checkout_one_experiment Wordt gebruikt in verband met uitchecken. session

Rapportage en analyse

Naam Functie Duur
_landing_page Track landing pages. 2w
_orig_referrer Track landing pages. 2w
_s Shopify analytics. 30min
_shopify_d Shopify analytics. session
_shopify_s Shopify analytics. 30min
_shopify_sa_p Shopify analytics relating to marketing & referrals. 30min
_shopify_sa_t Shopify analytics relating to marketing & referrals. 30min
_shopify_y Shopify analytics. 1y
_y Shopify analytics. 1y
_shopify_evids Shopify analytics. session
_shopify_ga Shopify and Google Analytics. session
[VOEG ANDERE COOKIES OF TRACEERTECHNOLOGIEĂ‹N IN DIE U GEBRUIKT].

Hoe lang een cookie op uw computer of mobiele apparaat blijft, hangt af van de vraag of het een "persistent" of een "session" cookie is. Sessiecookies blijven bestaan totdat u stopt met surfen en permanente cookies blijven bestaan totdat ze verlopen of worden verwijderd. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn persistent en vervallen tussen 30 minuten en twee jaar na de datum waarop ze naar uw apparaat zijn gedownload.

U kunt cookies op verschillende manieren controleren en beheren. Houd er rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies een negatieve invloed kan hebben op uw gebruikerservaring en dat delen van onze website mogelijk niet meer volledig toegankelijk zijn.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt kiezen of u cookies al dan niet accepteert via uw browserinstellingen, vaak te vinden in het menu "Extra" of "Voorkeuren" van uw browser. Meer informatie over het wijzigen van uw browserinstellingen of het blokkeren, beheren of filteren van cookies kunt u vinden in het helpbestand van uw browser of via sites als: www.allaboutcookies.org.

Houd er bovendien rekening mee dat het blokkeren van cookies niet volledig kan voorkomen dat wij informatie delen met derden, zoals onze reclamepartners. Om uw rechten uit te oefenen of u af te melden voor bepaald gebruik van uw informatie door deze partijen, volgt u de instructies in de sectie "Gedragsadvertenties" hierboven.

Niet bijhouden
Omdat er in de sector geen overeenstemming is over hoe te reageren op "Do Not Track"-signalen, wijzigen wij onze praktijken voor het verzamelen en gebruiken van gegevens niet wanneer wij een dergelijk signaal van uw browser detecteren.

Wijzigingen
Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken, bijvoorbeeld om wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen.

Klachten
Zoals hierboven vermeld, kunt u, indien u een klacht wenst in te dienen, per e-mail of per post contact met ons opnemen via de gegevens onder "Contact" hierboven.

Als u niet tevreden bent met onze reactie op uw klacht, hebt u het recht uw klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt hier contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit, of met onze toezichthoudende autoriteit: [Voeg contactinformatie of website toe voor de gegevensbeschermingsautoriteit in uw rechtsgebied. Bijvoorbeeld: https://ico.org.uk/make-a-complaint/]
Last updated: [Date]